เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

ข้อใดใช้สรรพนามไม่ถูกต้อง

เฉลย

ต้องเปลี่ยนสรรพนามจาก ฉัน เป็น ผม หรือ กระผม