ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
100% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

800 × 7 = ___