ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

685 × 3 = ___