แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
60% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ข้อใดต่อไปนี้มีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสะสมอยู่มากที่สุด