แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
15% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. วัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่มีการถอยหลังกลับข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. อัตราเร็วและความเร็วจะมีค่าเท่ากัน 2. อัตราเร็วขณะใดๆ และความเร็วขณะใดๆ จะมีขนาดเท่ากัน 3. อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันโดยความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าน้อยกว่า
เฉลย

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงจะทำให้ระยะทางและการกระจัดมีค่าเท่ากัน ดังนั้นความเร็ว (ขณะใดๆ) และอัตราเร็ว (ขณะใดๆ) จะมีค่าเท่ากัน ดังนั้น ตัวเลือกที่ 1 และ 2 ถูกต้อง ส่วนตัวเลือกที่ 3 ผิด