แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
40% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. น้ำนิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 45 นาที หลังจากนั้นจึงเดิน ด้วยอัตราเร็ว 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา 30 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของน้ำนิ่ง