แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. สุดใจวิ่งเป็นทางตรงด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 80 เมตร ต่อมาจึงเดินด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 20 เมตรแล้ววิ่งย้อนกลับด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาทีได้ระยะทาง 30 เมตรสุดใจวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด