แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
40% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ภูผาเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันตกได้ทาง 160 ม. ในเวลา 12 วินาทีจากนั้นเดินทางไปทางทิศเหนือได้ทาง 120 ม.ใน เวลา 8 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา
เฉลย

ระยะทางที่เดิน = 160 + 120 = 280 ม. เวลาที่ใช้ = 12 + 8 = 20 วินาที อัตราเร็วเฉลี่ย = ระยะทาง/เวลา = (280m)/(20sec) = 14 m/s