แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. สายธารเดินจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งมีระยะทาง 10 กม. โดยในช่วง 5 กม. แรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว 10 กม./ชม. และ 5 กม.หลังเดิน ด้วยอัตราเร็ว 5 กม./ชม. จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง