แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
20% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4. แสงสีส้มมีความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับแสดงสีคราม ซึ่งมีความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร ข้อความใดถูกต้องที่สุด
เฉลย

ความยาวคลื่นมาก => ความถี่น้อย => พลังงานต่ำ