แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
60% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3. จากระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมของตารางธาตุ ถ้าให้ ∆E1 เป็นผลต่างของระดับพลังงานที่ n=1 กับ n=2 ∆E2 เป็นผลต่างของระดับพลังงานที่ n=2 กับ n=3 ∆E3 เป็นผลต่างของระดับพลังงานที่ n=3 กับ n=4 ความสัมพันธ์ของค่า ∆E ทั้ง 3 มีดังนี้
เฉลย

ชั้นล่างๆจะมีผลมากกว่าชั้นบนๆ