แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
20% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5. พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่งของ Li, Na, K มีค่า 0.526, 0.502, 0.425 เมกาจูล/โมล ตามลำดับ ข้อมูลนี้สนับสนุนข้อความใด
เฉลย

* อิเล็กตรอนอยู่ห่างจากนิวเคลียสจะใช้พลังงานน้อยกว่าในกรดึงอิเล็กตรอนให้หลุด * IE => Li > Na > K (โจทย์กำหนด) ∴ EN => Li > Na > K ∴ ระยะห่าง => K > Na > Li