แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
20% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2. ข้อความข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
เฉลย

ถูก เพราะธรรมชาติเป็นแบบนั้น