แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1
60% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. จากข้อเสนอเกี่ยวกับระดับพลังงานของอิเล็กตรอน และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก ทำให้ข้อสรุปใดเป็นไปได้ถูกต้องที่สุด
เฉลย

ถูกต้องแล้ว