แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
40% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. เกณฑ์ในข้อใดที่ใช้พิจารณาจำแนกประเภทของเอนไซม์เป็น 2 กลุ่ม ประเภท ก มอลเทส ซูเครส แลคเตส ประเภท ข เพปซิน ทริปซิน