แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
20% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยอะตอมของอะไรมากที่สุด
เฉลย

ตามสูตรเคมีของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วย คาร์บอน1อะตอม ออกซิเจน2อะตอม ดังนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงประกอบด้วยแก๊สออกซิเจนมากที่สุด