แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. เมื่อโฮโมอิเร็กตัสได้อพยพจากแอฟริกาไปทวีปยุโรปได้พัฒนาสายพันธุ์เป็นอะไร