ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับปฏิกิริยาคายพลังงาน ก. สารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าสารผลิตภัณฑ์ ข. เป็นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ได้รับพลังงานกระตุ้น ค. หลังการเกิดปฏิกิริยา จะทำให้สภาพแวดล้อมมีความร้อนลดลง