ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ส่วนใหญ่ต้องกินยาหลายชนิดหรือต้องเปลี่ยนชนิดของยาบ่อยๆ เนื่องจากเชื้อ HIV มีการดื้อยาและเพิ่มจำนวนมากขึ้นในผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์จึงทดลองให้ผู้ป่วยหยุดกินยาระยะหนึ่ง และจากการตรวจเลือดผู้ป่วย พบว่าเชื้อ HIV ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ดื้อยา แพทย์จึงให้ผู้ป่วยกลับมากินยาอีกครั้ง และผลปรากฏว่าจำนวนเชื้อ HIV ในตัวผู้ป่วยลดลงมาก จงวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่ขีดเส้นใต้น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร ตามลำดับ ก. การเกิดวิวัฒนาการร่วมกัน (coevolution) ข. การเกิดมิวเทชัน (mutation) ค. การปรับตัว (adaptation) ง. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ทำให้เชื้อ HIV ที่ดื้อยาสามารถอยู่รอดได้
เฉลย

1. เชื้อ HIV มีการดื้อยา และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในผู้ป่วย แสดงว่ามีการมิวเทชันเกิดขึ้นกับเชื้อ HIV 2. พบว่าเชื้อ HIV ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ดื้อยา แสดงว่ามีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้เชื้อ HIV ที่ดื้อยาสามารถอยู่รอดได้ 3. จำนวนเชื้อ HIV ในตัวผู้ป่วยลดลงมาก แสดงว่าเชื้อ HIV ที่เหลือต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมเพื่อการอยู่รอด