ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15.

นำแป้งสุกใส่หลอด 3 หลอด แต่ละหลอดย่อยด้วยเอนไซม์จากต่อมชนิดต่างๆ กัน แล้วนำสารในหลอดไปทดสอบด้วยไอโอดีนและเบเนติกต์ จะได้ผลตามข้อใด

เฉลย

ต่อมน้ำลาย ตับอ่อน และต่อมในผนังลำไส้เล็กสามารถผลิตเอนไซม์ที่มีชื่อว่า อะไมเลสได้ โดยน้ำย่อยอะไมเลสจะย่อยแป้งให้เป็นเอกซ์ทรินและน้ำตาลมอลโทรสได้ เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วจะได้สารสีเหลืองเกิดขึ้น และทดสอบด้วยสารละลายเบเนติกต์จะได้ตะกอนสีส้มเกิดขึ้น