ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ปัจจัยในข้อใดมีผลทำให้ข้าวและข้าวฟ่างมีผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่เท่ากัน ก. ปริมาณคลอโรฟีลส์ ข. กลไกการตรึง CO2 ค. ความแห้งแล้งของบรรยากาศ
เฉลย

ข้าว ข้าวฟ่าง และพืชตระกูลหญ้าในเขตร้อนเป็นพืช C4 สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีกว่า พืช C3 โดยขึ้นอยู่กับ 1. ความสามารถในการตรึง CO2 ของพืช C4 ดีกว่าพืช C3 ถึง 3 เท่า 2. การเพิ่มความเข้มของแสงของพืช C4 ไม่มีการอิ่มตัว 3. อุณหภูมิพืช C4 มีอุณหภูมิเหมาะสมในช่วง 30 – 40 องศาเซลเซียส โดยพืช C4 จะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากเป็น 2 เท่าของพืช C3