ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ลักษณะของพฤติกรรมแบบแทกซิสและไคนีซิสเหมือนกันในข้อใด ก. สิ่งมีชีวิตสปีซีส์เดียวกันมีการตอบสนองแบบเดียวกันเสมอ ข. แบบแผนการตอบสนองจะเหมือนเดิมเสมอ เมื่อใช้สิ่งเร้าชนิดเติมและความแรงเท่าเดิม ค. หยุดแสดงพฤติกรรม เมื่อหยุดใช้สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เริ่มเกิดพฤติกรรม
เฉลย

พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดคือ ไคนีซิส (kinesis) และแทกซิส (taxis) มีลักษณะเหมือนกัน คือ 1. เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับยีน 2. ไม่ต้องเรียนรู้มาก่อนก็แสดงพฤติกรรมนี้ได้ 3. แบบแผนของพฤติกรรมที่แสดงออกมีลักษณะที่แน่นอนเฉพาะตัวในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันทุกตัวต่างแสดงเหมือนกันหมด 4. แบบแผนของพฤติกรรมจะแสดงออกได้ทันทีที่ได้รับการกระตุ้นง่ายๆ