ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11.

นำสารสกัด A จากทางเดินอาหารของหนู แล้วนำมาทดลองดังรูปที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะหลอดที่เติม HCI และ NaOH ของชุดที่ II เท่านั้น ข้อสรุปในข้อใดเกี่ยวกับสารสกัด A ถูกต้อง ก. เป็นเอมไซน์ย่อยโปรตีน ข. สกัดได้มจากกระเพาะอาหาร ค. สารสกัด A ประกอบด้วยเอนไซม์อย่างน้อย 2 ชนิด

เฉลย

หมูเนื้อแดงชิ้นบาง +A เมื่อเติม CHI ลงในหลอด และเดิม NaOH ลงในอีกหลอด ซึ่งมีหมูเนื้อแดงชิ้นบางและสาร A ทั้ง 2 หลอด สารสกัด A ควรเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนและสกัดมาจากกระเพาะอาหารของหนู เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายหลังจากการทดลองนาน 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส