ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. กระบวนการในข้อใดสามารถเกิดขึ้นได้ในสิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอด ก. การสังเคราะห์โปรตีน ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง ค. การลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต
เฉลย

โพรแคริโอตสามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ เพราะมี ribosome เป็น organclle ที่สำคัญ สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ เพราะมี buteriochlorophyII และสามารถลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ตได้ เพราะมีการสลาย ATP ที่ cell membrane