ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. การสลายกลูโตส 1 โมเลกุลในกระบวนการหมัก จะผลิต ATP สุทธิได้กี่เปอร์เซ็นต์ของการหายใจแบบใช้ออกซิเจน
เฉลย

การสลายกลูโคส 1 โมเลกุลในกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนจะได้ ATP จำนวน 38 หรือ 36 ATP การสลายกลูโคส 1 โมเลกุลของการหมัก (การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน) จะได้ ATP จำนวน 2ATP จากโจทย์ 2 ATP คิดเป็นร้อยละเท่าไรของ 38 หรือ 36 ATP ∴ (2/38)×100 = 5.26% หรือ (2/36)×100 = 5.55% ดังนั้นการสลายกลูโคส 1 โมเลกุลในกระบวนการหมักจะผลิต ATP สุทธิได้ 5.26 – 5.55 เปอร์เซ็นต์ของการหายใจแบบใช้ออกซิเจน