ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. คนที่มีความดันเลือด 120/80 มิลลิเมตรปรอท ในจังหวะที่ลิ้นออร์ติกเซมิลูนาร์เปิดมีความดันเท่าไร
เฉลย

ลิ้น aortie semilunar เป็นลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือด aorta เมื่อลิ้นนี้เปิดเลือดจะไหลจากหัวใจห้องล่างซ้ายเข้าสู่หลอดเลือด aorta เพื่อไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นแรงดันเลือดที่เรียกว่า systolic pressure ตามโจทย์กำหนดจะมีค่าเท่ากับ 120 มิลลิเมตรปรอท