ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ข้อความในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแกมีโทไฟต์ ก. เมื่อสปอร์แบ่งเซลล์จะได้แกมีโทไฟต์ ข. แกมีโทไฟต์เพศผู้ที่เติบโตเต็มที่ของพืชดอกมี 2 เซลล์ ค. แกมีโทไฟต์ของพืชดอกเคลื่อนที่ได้ แต่ของเพศเมียเคลื่อนที่ไม่ได้
เฉลย

แกมีโทไฟต์เพศผู้ที่เติบโตเต็มที่ของพืชดอกมี 1 เซลล์ แต่มี 2 nucleus ได้แก่ tube nucleus และ generative nucleus