ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ลักษณะในข้อใดใช้จำแนกปลาฉลามกับปลาช่อน ก. ไม่มีเกล็ดและมีเกล็ด ข. ไม่มีแผ่นปิดเหงือกและมีแผ่นปิดเหงือก ค. ปฏิสนธิภายในและปฏิสนธิภายนอก
เฉลย

การไม่มีเกล็ดและการมีเกล็ดไม่สามารถใช้จำแนกปลาฉลามกับปลาช่อนออกจากกันได้ เพราะทั้งปลาฉลามกับปลาช่อนต่างก็มีเกล็ด แต่ลักษณะของเกล็ดจะแตกต่างกัน