ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. การปิดเปิดของปากในอันเนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับข้อใด ก. ดอกทานตะวันเบนเข้าหาแสง ข. การนอนหรือหุบของใบเมื่อแสงลดลง ค. การบานในตอนเช้าและหุบในตอนเย็นของดอกไม้บางชนิด
เฉลย

การนอนหรือหุบของใบของพืชบางชนิด เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำเคลื่อนที่ออกจากเซลล์ เมื่อแสงลดลง ซึ่งเหมือนกับการปิดเปิดของปากใบ เมื่อน้ำเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากเซลล์ เพราะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้น