ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกาย ก. การสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัว ข. กล้ามเนื้อโคนขนหดตัว ค. การหายใจแรงและเร็วขึ้น
เฉลย

การควบคุมอุณหภูมิร่างกายที่อยู่ในสภาวะอากาศหนาว ร่างกายปรับตัวดังนี้ 1. การหดตัวของกล้ามเนื้อที่ติดกระดูก (กล้ามเนื้อลาย) ซึ่งควบคุมโดยศูนย์ควบคุมอุณหภูมิที่ไฮโพทาลามัส 2. การหดตัวของกล้ามเนื้อโคนขุน ทำให้ขนลุกชัน ซึ่งถูกกระตุ้นโดยไฮโพทาลามัสเช่นกัน