ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ยาวินบลาสตินเป็นยารักษาโรคมะเร็ง โดยทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวของไมโครทิวบูล ซึ่งมีผลต่อเรื่องใด ก. ยับยั้งการสร้างเส้นใยสปินเดิล ข. ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ค. ยับยั้งการแยกของโครมาติคไปยังขั้วเซลล์
เฉลย

ข้อ ข ยาวินเบลาสดินไม่สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ได้