ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ข้อใดเจริญพัฒนามาจากเซลล์เอพิเตอร์มิสของพืช ก. ขนราก ข. เซลล์คุม ค. ขนปกคลุมลำต้น ง. มือเกาะ
เฉลย

ข้อ ก ข และ ค ถูกต้อง คือพัฒนามาจากเซลล์เอพิเดอร์มิส ข้อ ง ไม่ถูกต้อง เพราะมือเกาะเปลี่ยนมาจากใบ