ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. pynvic acid + NAD+ → acclyl CoA + NADH + CO2 จากปฏิกิริยานี้ การสร้างเอซีทิลโดเอนไซม์เอและ NADH เป็นปฏิกิริยาแบบใด ตามลำดับ ก. ปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ปฏิกิริยาดูดพลังงาน