ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ปฏิกิริยา ADP + Pi → ATP เกิดที่ส่วนใดของเซลล์ ก. ไซโทพลาซึม ข. เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ค. เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย
เฉลย

ปฏิกิริยาสร้าง ATP (ADP+Pi → ATP) นั่นจะเกิดในเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียและเมทริกซ์ซึ่งเป็นส่วนของเหลวของไมโทคอนเดรีย