ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. กระบวนการในข้อใดที่ทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรม ก. การเกิดครอสซิงโอเวอร์ ข. รีเจอเนอเรชันที่พบในสัตว์พวกเอไดโนเดอร์ม ค. การนำลูกรุ่นที่ 1 (F1) ซึ่งเป็นพันทางมาผสมกันเอง ง. การนำกิ่งพันธุ์ที่ต้องการมาเสียบต้นพันธุ์พื้นเมืองที่แข็งแรง
เฉลย

กระบวนการเกิดครอสซิงโอเวอร์ การผสมพันธุ์ของลูก F1 ที่เป็นพันทางย่อมทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรม