ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
35% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14.

สมองส่วนใดควบคุมการหลับ – ตื่น และการรู้สึกตัว

เฉลย

ก และ ข เป็นสมองส่วนซีรีบรัม (cerebrum) มีหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ รวมทั้งเชาวน์ ปัญญา ความจำ ความรู้สึก รส กลิ่น เสียง รับสัมผัส ความเจ็บปวด และความร้อนเย็น