ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. โครงสร้างคู่ใดทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ก. ถุงลมของนก – ถุงลมของแมลง ข. ผิวหนังของไส้เดือนดิน – ผัวหนังของคางคก ค. เนฟริเดียของไส้เดือนดิน – เฟลมเซลล์ของพลานาเรีย
เฉลย

ถุงลมของนกใช้เป็นที่เก็บแก๊สสำรองเอาไว้ ไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเหมือนถุงลมของแมลง