ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ส่วนของถั่วลิสงต้ม ข้าว และมะพร้าวที่นำมารับประทานเป็นโครงสร้างใด ตามลำดับ
เฉลย

ส่วนของถั่วลิสงที่รับประทานเป็นเมล็ด ส่วนของข้าวที่รับประทานเป็นเอาโตสเปอร์ม ส่วนของมะพร้าวที่รับประทานเป็นเอนโดสเปอร์มแข็ง