ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5.

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง ก. เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ต้องการเอมไซม์เป็นคะดะลิสต์ ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

C12H22P11 + H2O→2C6U12O6

เฉลย

การสลายน้ำตาลโมเลกุลคู่เป็นปฏิกิริยา hydrolysis มีน้ำเข้าร่วมและมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา