ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ข้อใดเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างเมื่อไทลาคอยด์และเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ก. มีส่วนยื่นของเมมเบรนทำให้ถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้สะดวก ข. มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่จำนวนมาก ค. เป็นแหล่งสร้าง ATP
เฉลย

ข้อ ก และ ค เป็นลักษณะที่พบในไทลาคอยด์และเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ข้อ ข เอนไซม์อยู่ใน stromn matrix ของ chkroplast และ mitochondria ตามลำดับ