ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. โครงสร้างหรือสารในข้อใดที่ทุกเซลล์ต้องมี ก. DNA ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม
เฉลย

โครงสร้างที่อาจไม่พบในเซลล์ทุกเซลล์ ได้แก่ พวก Monera จะไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม เช่น ER, Golgi body เป็นต้น