ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
20% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. โดยทั่วไปปฏิกิริยาวัฏจักรแคลวินไม่ต้องการแสงสว่างโดยตรง แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนเนื่องจากสาเหตุใด ก. ขาดสารบางชนิดที่ผลิตได้จากปฏิกิริยาที่ต้องการแสงสว่าง ข. พืชไม่มีการดูดและลำเลียงน้ำในตอนกลางคืน ค. ความเข้มข้นของ CO2 มีน้อยมากในตอนกลางคืน ง. เอนไซม์บางอย่างไม่สามารถทำงานได้เมื่อขาดแสงมากระตุ้น
เฉลย

วัฎจักรแคลวินแม้ไม่ต้องการแสงสว่างโดยตรง แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นในตอนกลางคืนได้ เนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต้องการวัตถุดิบ H2O ที่พืชไม่มีการดูดและลำเลียงได้พอเพียงในเวลากลางคืน