ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใด จัดเป็น “ภาวะปรสิต” ก. สุนัข-เห็บ ข. วัว-ยุง ค. แบคทีเรีย-ไวรัส
เฉลย

ภาวะปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์จากการเป็นผู้อาศัยและได้อาการเรียกว่า ปรสิต และสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเสียประโยชน์โดยเป็นผู้ถูกอาศัยและถูกแย่งอาหารเรียกว่า เป็นเจ้าบ้านได้แก่ สุนัขกับเห็บ วัวกับยุง คนกับปลิง เป็นต้น