ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2
40% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12.

สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2u = 4 มีจีโนไทป์เป็น AaBBCc เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เซลล์ข่จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด

เฉลย

ยีนชนิดเดียวกันจะเข้าคู่กันเรียกว่า homologous chromosome เมื่อมีการแบ่งเซลล์แต่ละโครมาติดซึ่งมี gene ที่เป็นคู่กันจะแยกออกจากกัน