Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > News > Education
News

การศึกษา

Editor's Picks
รถไฟ
ขบวนรถไฟ ประกอบด้วย รถพ่วงชนิดต่างๆ กัน พ่วงต่อกันเป็นขบวน มีรถจักรเป็นหัวขบวน ลากไปบนราง รางรถไฟทำด้วยเหล็ก มีสองรางวางขนานคู่กันไป ขบวนที่ประกอบด้วยรถโดยสารล้วน เรียกว่า ขบวนรถโดยสาร ถ้าประกอบด้วยรถสินค้าล้วน ก็เรียกว่า ขบวนรถสินค้า และบางทีก็พ
Contents of the week
278
Contents
10
Content creator
1
Plook News
Blogger of the week
2
Plook Education
Blogger of the week
การศึกษา
ผลการค้นหา 278 บทความ Last | Most View
เปิดตัว “หลักสูตรสองปริญญา” พร้อมสัมมนาปั้นบัณฑิต รับยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) โดย ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี ม.ศิลปากร และ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติฯ จัดแถลงข่าวก้าวสำคัญ การเปิดตัว หลักสูตรสองปริญญา พร้อมแนะนำหลักสูตรใหม่ 6 หลักสูตร เตรียมความพร้อมบัณฑิตก้าวสู่
หลักสูตรนานาชาติ GSSE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัด Workshop เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอโครงการ UNSTOPPABLE YOU เพื่อเสริมสร้างพลังกล้าแกร่งให้กับเยาวชน ภาพ : ภายในงานจะมีการจัด WORKSHOP ที่เข้มข้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลยุทธต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังกระ
โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการอาชีวะสร้างชาติ...เกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความรู้ความเข้าใจใน