ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ