แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ