แบบฝึกหัด วิชาฟิสิกส์ ม. 5 เรื่อง พลังงาน ชุดที่ 6

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ