ภาษาไทย ม.1-ม.3 ชุดที่ 1

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
มัธยมต้น
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
50 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ