วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ประถมปลาย
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ